Belkin SuperSpeed USB 3.0 4-Port Hub

ข้อมูลเพิ่มเติม
  • อัตราโอนถ่ายข้อมูล 5Gbps
  • ชาร์จได้เร็ว
  • ติดตั้งง่าย
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่เป็น USB 2.0 ทั้งหมด
SKU: F4U058 Category: Tags: ,

ด้วยพอร์ตความเร็วสูงทั้ง 4 พอร์ต หมายถึงการใช้เวลาน้อยลง และทำงานมากได้ขึ้น

USB 3.0 4-Port Hub ให้ความเร็วในการโอนไฟล์ข้อมูลได้กว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับพอร์ต USB 2.0. พอร์ต USB 3.0 ยังชาร์จอุปกรณ์มือถือได้เร็วกว่าพอร์ต USB 2.0 อีกด้วย

ความต้องการ: ต้องใช้กับบอุปกรณ์ที่รองรับ SuperSpeed 3.0 ด้วย. ความเร็วจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานบนพอร์ต USB 2.0

คุณสมบัติ

  • อัตราโอนถ่ายข้อมูล 5Gbps
  • ชาร์จได้เร็ว
  • ติดตั้งง่าย
  • ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่เป็น USB 2.0 ทั้งหมด